تعمیرات لوله کشی شرق تهران | 09900015006

تعمیرات لوله کشی شرق تهران

یک ساختمان طبقه‌بندی‌شده به عنوان گروه دی مجاز است

بیش از ۲ طبقه در ارتفاع ساختمان وجود ندارد و یک منطقه ساختمان دارد
ساختمان مورد نظر در حکم مجاز به ساخت قابل‌اشتعال یا ساخت‌وساز مورد استفاده به طور مجزا و یا در ترکیب،
و دیواره‌ای ، ستون‌ها و قوس‌های داخلی مورد نیاز برای داشتن یک درجه‌بندی مقاومت در برابر آتش خواهد بود
درجه‌بندی مقاومت در برابر آتش کم‌تر از ۴۵ دقیقه یا از ساخت‌وساز است.

یک ساختمان طبقه‌بندی‌شده به عنوان گروه دی مجاز است
به جز در حکم صادره توسط حکم صادر شود . ساختماناست ،

تعمیرات لوله کشی شرق تهران

بیش از ۲ طبقه در ارتفاع ساختمان وجود ندارد، و مساحت ساختمان کم‌تر از ۲ طبقه در ارتفاع ساختمان یا ۲ ۴۰۰ متر مربع است
اگر ۲ طبقه در ارتفاع ساختمان.
ساختمان مورد استفاده در حکم اجازه ساخت یا سازه‌ای تولیدی مورد استفاده در ترکیب،
و دیواره‌ای ، ستون‌ها و قوس‌های داخلی مورد نیاز برای داشتن یک درجه‌بندی مقاومت در برابر آتش خواهد بود
درجه‌بندی مقاومت در برابر آتش کم‌تر از ۴۵ دقیقه یا از ساخت‌وساز است.
مگر اینکه ماده مجاز باشد. به ساختمانی که به عنوان گروه ای طبقه‌بندی می‌شود با حکم مطابقت دارد.
به جز طبق ماده ساختمان مورد اشاره در جمله باید از ساختار و، به جز در حکم صادره توسط حکم صادر شود.
ساختمان باید باشد، مجالس طبقه دارای یک درجه‌بندی مقاومت با درجه مقاومت کم‌تر از ۲ ساعت باشند
دیواره‌ای بدون مقاومت کم‌تر از ۱ ساعت داشته باشد،

تعمیرات لوله کشی شرق تهران

درجه‌بندی مقاومت در برابر آتش کم‌تر از حد مورد نیاز برای مونتاژ پشتیبانی شده داشته باشد.

ساختمانی که به عنوان گروه E طبقه‌بندی می‌شود مجاز است
به جز در حکم صادره توسط حکم صادر شود . ، ساختمان است،
بیش از ۴ طبقه در ارتفاع ساختمان وجود ندارد،
و دارای مساحت ساختمان بیش از ۱ ۸۰۰ متر مربع است.
ساختمان مورد اشاره در حکم اجازه می‌دهد که از ساختمان قابل‌اشتعال یا ساختمانی استفاده کند
که به صورت انفرادی یا در ترکیب مورد استفاده قرار می‌گیرد،
دارای نرخ مقاومت در برابر آتش کم‌تر از ۱ ساعت است،
ودیواره‌ای ، ستون‌ها و قوس‌ها قسمت مقاومت به آتش را کم‌تر از حد مورد نیاز برای مونتاژ پشتیبانی خواهند داشت.

لوله کشی شبانه روزی ساختمان شرق تهران | 09900015006

لوله کشی شبانه روزی ساختمان شرق تهران

یک ساختمان طبقه‌بندی‌شده به عنوان گروه دی مجاز است تا با حکم ارایه‌شده توسط جمله مطابق با جمله حکم صادر شود.
ساختمان است، بیش از ۴ طبقه در ارتفاع ساختمان وجود ندارد،
و مساحت ساختمان آن بیش از ۳ ۶۰۰ متر مربع است.
ساختمان مورد اشاره در حکم اجازه می‌دهد که از ساختمان قابل‌اشتعال یا ساختمانی استفاده کند
که به صورت انفرادی یا در ترکیب مورد استفاده قرار می‌گیرد،
و دارای نرخ مقاومت در برابر آتش کم‌تر از ۱ ساعت است،
و دیواره‌ای ، ستون‌ها و قوس‌ها قسمت مقاومت به آتش را کم‌تر از حد مورد نیاز برای مونتاژ پشتیبانی خواهند داشت.
یک ساختمان طبقه‌بندی‌شده به عنوان گروه دی مجاز به پیروی از حکم ارایه‌شده،
بیش از ۳ طبقه در ارتفاع ساختمان نیست،

لوله کشی شبانه روزی ساختمان شرق تهران

به غیر از این که در ساختمانی که ساختمان سقف کم‌تر از ۴۵ دقیقه باشد،
مقاومت در برابر آتش کم‌تر از ۴۵ دقیقه خواهد بود، به جز اینکه در ساختمانی که بیش از ۱ طبقه در ارتفاع ساختمان وجود نداشته باشد،
درجه‌بندی مقاومت در برابر آتش به عنوان یک سیستم سقف چوب که مقاوم به آتش مطابق با ماده است ساخته شود.
اگر با دو خیابان، ۳ متر مربع در صورتی که با دو خیابان، یا ۳ ۶۰۰ متر مربع در صورتی که با سه خیابان،
و متر مربع است، یک درجه‌بندی مقاومت در برابر آتش داشته باشد، یا ساختمان باشد.

لوله کشی شبانه روزی ساختمان شرق تهران

یک ساختمان طبقه‌بندی‌شده به عنوان گروه دی مجاز است تا با حکمارایه‌شده، به جز در حکم صادره توسط حکم صادر شود ،
ساختمان کم‌تر از ۳ طبقه در ارتفاع ساختمان است ،
و دارای مساحت ساختمان ۷ ۴۰۰ متر مربع است اگر ۲ طبقه در ارتفاع
ساختمان یا ۴ ۸۰۰ متر مربع در صورتی که سه‌طبقه در ارتفاع ساختمان باشد.
ساختمان مورد استفاده در حکم مجاز به ساخت قابل‌اشتعال یا ساخت‌وساز مورد استفاده در ترکیب،
و در صورت احتراق قابل احتراق، باید یک درجه‌بندی مقاومت در برابر آتش‌سوزی داشته باشد،
و دیواره‌ای بدون مقاومت کم‌تر از ۴۵ دقیقه، و درجه‌بندی مقاومت در برابر آتش نباید کم‌تر از ۴۵ دقیقه باشد.

لوله کشی ساختمان شرق تهران | 09900015006

لوله کشی ساختمان شرق تهران

ساختمان مورد اشاره در جمله باید از ساختار و،به جز در حکم صادره توسط حکم صادر شود،
ساختمان باید باشد اگر توسط بخش فرعی تنظیم شود،
انجمن‌های کف باید با یک درجه‌بندی کم‌تر از ۲ ساعت باشند،
باید دارای نرخ مقاومت در برابر آتش کم‌تر از ۱ ساعت باشد.

اگر ساختمان نباشد ، اجتماعات سقف باید دارای یک نرخ مقاومت در برابر آتش کم‌تر از ۱ ساعت باشند،
به جز این که در یک ساختمان بیش از ۱ طبقه در ارتفاع ساختمان مورد توجه نیست،
دیواره‌ها، ستون‌ها و قوس‌های مقاومت دارای نرخ مقاومت در برابر آتش کم‌تر از حد مورد نیاز برای مونتاژ پشتیبانی خواهند بود.
یک ساختمان طبقه‌بندی‌شده به عنوان گروه دی مجاز به پیروی از جمله ارایه‌شده،
ساختمان‌های دارای مقاومت در برابر آتش نباید کم‌تر از ۱ ساعت داشته باشند،
به جز این که در ساختمانی که ارتفاع ساختمان کم‌تر از ۱ ساعت است
و دیواره‌ای ، ستون‌ها و قوس‌ها یک درجه‌بندی مقاومت در برابر آتش دارند ،
نه کم‌تر از آنچه که برای مونتاژ پشتیبانی مورد نیاز است.

لوله کشی ساختمان شرق تهران

ساختمانی دسته‌بندی شده به عنوان گروه دی مجاز به مطابقت با جمله ارایه‌شده،
دارای ارتفاع کم‌تر از ۱۸ متر است، که بین سطح زمین طبقه اول و طبقه اول طبقه بالا قرار ندارد،
یک پلکان یا یک طبقه فوقانی نیست.
بنا بر طبق حکم ، مونتاژ سقف باید یک درجه مقاومت در برابر آتش کم‌تر از ۱ ساعت داشته باشد
که در آن مونتاژ سقف دارای ارتفاع بیش از ۲۵ متر از طبقه اول تا بالاترین نقطه مونتاژ سقف خواهد بود،
و یا ساخته شود از چوب تیمار شده مقاوم در برابر آتش مطابق با ماده باید یک درجه‌بندی مقاومت در برابر آتش داشته باشد ،
نه کم‌تر از ۱ ساعت، جداسازی آتش‌سوزی ناشی از خروجی توصیف‌شده در جمله باید ساخت ،
و (دیواره‌ای ، ستون‌ها و قوس‌ها یک نرخ مقاومت در برابر آتش داشته باشد ، نه کم‌تر از آنچه برای مونتاژ پشتیبانی مورد نیاز است.

خدمات شبانه روزی لوله کشی شرق تهران | 09900015006

خدمات شبانه روزی لوله کشی شرق تهران

د به جز در صورتی که مجاز باشد، با مقاومت در برابر آتش کم‌تر از ۴۵ دقیقه است
و دیواره‌ای ، ستون‌ها و قوس‌های مقاومت دارای نرخ مقاومت در برابر آتش کم‌تر از حد مورد نیاز برای مونتاژ پشتیبانی خواهند بود.
در ساختمانی که شامل واحدهای مسکونی است که بیش از ۱ طبقه دارند،
تابع الزامات ، انجمن‌های کف، از جمله کف زیرزمین، که کاملا در داخل این واحدهای مسکونی هستند،
باید نرخ مقاومت در برابر آتش کم‌تر از ۴۵ دقیقه داشته باشند اما لازم نیست به عنوان آتش ساخته شوند.
ساختمانی که در آن هیچ واحد مسکونی بالاتر از واحد مسکونی دیگر وجود ندارد،
درجه‌بندی مقاومت در برابر آتش برای اجتماعات طبقه کاملا در داخل واحد مسکونی نادیده گرفته می‌شود.

خدمات شبانه روزی لوله کشی شرق تهران

یک خانه بازنشستگی که تحت قانون خانه‌های بازنشستگی قرار دارد، سال ۲۰۱۰ تحت نظارت قرار خواهد گرفت.
یک ساختمان طبقه‌بندی‌شده به عنوان گروسی مجاز است تا مطابق با حکم ارایه‌شده،
به جز در حکم صادره توسط حکم صادر شود . ، ساختمان است ،
مساحت ساختمان بیش از ۳ طبقه در ارتفاع ساختمان،
۲ ۴۰۰ متر مربع است اگر ۲ طبقه در ارتفاع ساختمان یا ۱ ۸۰۰ متر مربع باشد اگر ۳ طبقه در ارتفاع ساختمان.
ساختمان مورد نظر به حکم مجاز به ساخت قابل‌اشتعال یا ساخت‌وساز مورد استفاده به طور مجزا و یا در ترکیب،
و به جز به صورت مجاز انجمن‌های کف باید آتش با درجه مقاومت در برابر آتش باشند

خدمات شبانه روزی لوله کشی شرق تهران

نه کم‌تر از ۴۵ دقیقه،
در ساختمانی که شامل واحدهای مسکونی است که بیش از ۱ طبقه دارند، تابع الزامات انجمن‌های کف،
از جمله کف زیرزمین، که کاملا در داخل این واحدهای مسکونی هستند،
باید نرخ مقاومت در برابر آتش کم‌تر از ۴۵ دقیقه داشته باشند اما لازم نیست به عنوان آتش ساخته شوند.
در ساختمانی که در آن هیچ واحد مسکونی بالاتر از واحد مسکونی دیگر وجود ندارد،
درجه‌بندی مقاومت در برابر آتش برای اجتماعات طبقه کاملا در داخل واحد مسکونی نادیده گرفته می‌شود.
، هر نقطه، هر مساحت ه جز به صورتی که ماده مجاز باشد.
به یک ساختمان طبقه‌بندی‌شده به عنوان باید با جمله مطابقت داشته باشد .

خدمات لوله کشی شرق تهران | 09900015006

خدمات لوله کشی شرق تهران

یک ساختمان طبقه‌بندی‌شده به عنوان گروه سی مجاز است
به جز در حکم صادره توسط حکم صادر شود.
کم‌تر از ۴ طبقه در ارتفاع ساختمان است، و دارای مساحت ساختمان ۳ متر مربع است
اگر ۲ طبقه در ارتفاع ساختمان متر مربع باشد اگر ۴ طبقه در ارتفاع ساختمان.
ساختمان مورد اشاره در حکم اجازه می‌دهد که از ساختمان قابل احتراق یا ساخت‌وساز مورد استفاده به طور مجزا استفاده شود
اجتماعات طبقه دارای یک درجه‌بندی مقاومت آتش کم‌تر از ۱ ساعت باشند،
و دیواره‌ای بدون مقاومت کم‌تر از ۱ ساعت باشد، و درجه‌بندی مقاومت در برابر آتش کم‌تر از حد مورد نیاز برای مجلس مورد حمایت خواهد بود.

خدمات لوله کشی شرق تهران

در ساختمانی که شامل واحدهای مسکونی است که بیش از ۱ طبقه دارند،
تابع الزامات ، انجمن‌های کف، از جمله کف زیرزمین، که کاملا در داخل این واحدهای مسکونی قرار دارند،
باید نرخ مقاومت در برابر آتش کم‌تر از ۱ ساعت داشته باشند اما نباید به عنوان آتش ساخته شوند.
ساختمان‌هایی که در حکم به جمله مورد استفاده قرار می‌گیرند
به استثنای موارد مجاز باید یک درجه‌بندی مقاومت در برابر آتش داشته باشند، نه کم‌تر از ۱ ساعت،
و دیواره‌ای بدون مقاومت کم‌تر از ۱ ساعت،

خدمات لوله کشی شرق تهران

ودارای نرخ مقاومت در برابر آتش کم‌تر از حد مورد نیاز برای مونتاژ پشتیبانی خواهند بود.
در ساختمانی که شامل واحدهای مسکونی است که بیش از ۱ طبقه دارند،
، انجمن‌های کف، از جمله کف زیرزمین، که کاملا در داخل این واحدهای مسکونی قرار دارند،
باید نرخ مقاومت در برابر آتش کم‌تر از ۱ ساعت داشته باشند اما نباید به عنوان آتش ساخته شوند.
در ساختمانی که در آن هیچ واحد مسکونی بالاتر از واحد مسکونی دیگر وجود ندارد،
درجه‌بندی مقاومت در برابر آتش برای اجتماعات طبقه کاملا در داخل واحد مسکونی نادیده گرفته می‌شود.
یک خانه بازنشستگی که تحت قانون خانه‌های بازنشستگی قرار دارد، سال ۲۰۱۰ تحت نظارت قرار خواهد گرفت.
گروه سی، ساختمانی که به عنوان گروه سی طبقه‌بندی می‌شود مجاز است تا با حکم مطابقت داشته باشد ،
آن بیش از ۳ طبقه در ارتفاع ساختمان نیست،
و یک منطقه ساختمان دارد که بیشتر از مقدار نیست.

لوله کشی شبانه روزی شمال تهران | 09900015006

لوله کشی شبانه روزی شمال تهران

 

متر مربع در صورت ارتفاع ساختمان، یک طبقه ساختمان داشته باشد.
اگر سه‌طبقه در ارتفاع ساختمان، یا متر مربع باشد اگر در ارتفاع ساختمان شش طبقه داشته باشد.
ساختمان ساخته‌شده در حکم جز به صورتی که توسط حکم مورد استفاده قرار گیرد، به جز به صورتی که توسط حکم ،
که در آن مجلس سقف دارای ارتفاع بیش از ۲۵ متر اندازه‌گیری شده از طبقه اول طبقه اول تا بالاترین نقطه مونتاژ سقف است،
مونتاژ سقف باید انجام شود.

باید یک درجه‌بندی مقاومت در برابر آتش داشته باشد ، نه کم‌تر از ۱ ساعت،
جداسازی آتش خروجی‌های توصیف‌شده در جمله باید ساخت ، و دیواره‌ای ، ستون‌ها و قوس‌ها یک نرخ مقاومت در برابر آتش داشته باشد ،
نه کم‌تر از آنچه برای مونتاژ پشتیبانی مورد نیاز است.

لوله کشی شبانه روزی شمال تهران

در ساختمانی که شامل واحدهای مسکونی است که بیش از ۱ طبقه دارند، تابع الزامات حکم ،
انجمن‌های کف، از جمله کف زیرزمین، که کاملا در داخل این واحدهای مسکونی قرار دارند،
باید نرخ مقاومت در برابر آتش کم‌تر از ۱ ساعت داشته باشند اما نباید به عنوان آتش ساخته شوند.
ساخت مجموعه‌های سقف در ارتفاعات مختلف مجاز است به طور جداگانه ارزیابی شود تا مشخص شود
کدام مجموعه سقف باید مطابق با بند ساخته شود
اصلی،اصلی و گاراژهای انبار که در یک ساختمان در داخل محدوده این ماده قرار دارند مجاز هستند
که مطابق با این ماده ساخته شوند مشروط بر اینکه آن‌ها در طبقه سوم ساختمان قرار دارند.

لوله کشی شبانه روزی شمال تهران

یا طبقه در ارتفاع ساختمان یا۴ طبقه در ارتفاع ساختمان یا اتاق‌های ساختمان مجاور مطابق
با جمله و یک منطقه ساختمان دارد که بیشتر از مقدار در نیست.
ساختمان در حکم باید از ساختار باشد ، و، به جز در حکم مجاز، انجمن‌های کف باید یک درجه‌بندی مقاومت در برابر آتش داشته باشند، نه کم‌تر از ۱ ساعت،
و دیواره‌ای بدون مقاومت کم‌تر از ۱ ساعت، و دارای نرخ مقاومت در برابر آتش کم‌تر از حد مورد نیاز برای مونتاژ پشتیبانی خواهند بود.

لوله کشی شبانه روزی شمال تهران

در ساختمانی که شامل واحدهای مسکونی است که بیش از ۱ طبقه دارند، تابع الزامات انجمن‌های کف، از جمله کف زیرزمین،
که کاملا در داخل این واحدهای مسکونی قرار دارند،

باید نرخ مقاومت در برابر آتش کم‌تر از ۱ ساعت داشته باشند اما نباید به عنوان آتش ساخته شوند.
واحدهای مسکونی توصیف شده باید با مکرر آتش عمودی که از تمام طبقات و فضاهای خدماتی بخش‌های جدا شده گسترش می‌یابد ،
از هم جدا شوند. یک خانه بازنشستگی که تحت قانون خانه‌های بازنشستگی قرار دارد، سال ۲۰۱۰ تحت نظارت قرار خواهد گرفت.

تاسیسات شبانه روزی شمال تهران | 09900015006

تاسیسات شبانه روزی شمال تهران

یک ساختمان طبقه‌بندی شده به عنوان گروه ب، بخش ۲ یا بخش ۳ اجازه می‌دهد
که به صورت مجزا و یا در ترکیب، به جز در صورتی که توسط حکم صادر شده‌است،
مورد استفاده قرار گیرد. ، ساختمان است،
آن بیش از ۱ طبقه در ارتفاع ساختمان نیست، و مساحت ساختمان آن بیش از ۵۰۰ متر مربع است.

گروه سی، هر نقطه، هر مساحت، به جز به صورتی که ماده مجاز باشد.
به یک ساختمان طبقه‌بندی شده به عنوان گروه C با حکم مطابقت دارد.
به جز طبق ماده ساختمان مورد اشاره در جمله باید از ساختار و،
به جز در حکم صادره توسط حکم صادر شود، ساختمان باید باشد،

جز در صورتی که مجاز توسط حکم ، مجالس طبقه دارای درجه‌بندی مقاومت با آتش کم‌تر از ۲ ساعت باشند،
باید دارای نرخ مقاومت در برابر آتش کم‌تر از ۱ ساعت باشد،

تاسیسات شبانه روزی شمال تهران

و دارای نرخ مقاومت در برابر آتش کم‌تر از حد مورد نیاز برای مونتاژ پشتیبانی شده باشد.
در ساختمانی که شامل واحدهای مسکونی است که بیش از ۱ طبقه دارند، تابع الزامات حکم انجمن‌های کف،
از جمله کف زیرزمین، که کاملا در داخل این واحدهای مسکونی قرار دارند، باید نرخ مقاومت
در برابر آتش کم‌تر از ۱ ساعت داشته باشند اما نباید به عنوان آتش ساخته شوند.
ساختمانی که به عنوان گروه C طبقه‌بندی می‌شود مجاز است تا مطابق با حکم ( ۲ ) ارایه‌شده،
به جز در حکم صادره توسط حکم صادر شود
در صورتی که ارتفاع ساختمان بیش از ۲ طبقه در ارتفاع ساختمان باشد،
بیش از ۱۲ متر مربع در صورت ارتفاع ساختمان یا بیش از ۷ متر مربع در صورت ارتفاع ساختمان یا بیش از ۶ متر مربع نیست
اگر ۶ طبقه در ارتفاع ساختمان باشد .

تاسیسات شبانه روزی شمال تهران

به جز طبق ماده . ساختمانی که در حکم به جمله به جز در حکم مورد استفاده قرار می‌گیرد،
آتش با درجه مقاومت آتش کم‌تر از ۱ ساعت است،
و دیواره‌ای بدون مقاومت کم‌تر از ۱ ساعت است،
و درجه‌بندی مقاومت در برابر آتش نه کم‌تر از حد مورد نیاز برای مونتاژ مورد حمایت خواهد بود.
در ساختمانی که شامل واحدهای مسکونی است که بیش از ۱ طبقه دارند، تابع الزامات حکم، انجمن‌های کف،
از جمله کف زیرزمین، که کاملا در داخل این واحدهای مسکونی قرار دارند،
باید نرخ مقاومت در برابر آتش کم‌تر از ۱ ساعت داشته باشند اما نباید به عنوان آتش ساخته شوند.
گروه سی، تا ۶ساختمانی که به عنوان گروه سی طبقه‌بندی می‌شود مجاز است تا مطابق با حکم ارائه شود،

تعمیرشوفاژ شمال تهران | 09900015006

تعمیرشوفاژ شمال تهران

باید دارای یک درجه‌بندی مقاومت در برابر آتش کم‌تر از ۱ ساعت باشد ،
و دیواره‌ای ، ستون‌ها و قوس‌ها یک نرخ مقاومت در برابر آتش داشته باشند ،
نه کم‌تر از آنچه برای مونتاژ پشتیبانی مورد نیاز است.

هر نقطه، هر مساحت، به جز به صورتی که ماده مجاز باشد.
به یک ساختمان طبقه‌بندی شده به عنوان گروه ب، بخش ۲ یا بخش ۳ باید با جمله مطابقت داشته باشد.
ساختمان مورد اشاره در جمله باید از ساختار و، به جز در حکم صادره توسط حکم صادر شود،
ساختمان باید باشد،
مجالس طبقه دارای یک درجه‌بندی مقاومت با درجه مقاومت کم‌تر از ۲ ساعت باشند،
و دیواره‌ای بدون مقاومت کم‌تر از ۱ ساعت داشته باشد،
و درجه‌بندی مقاومت در برابر آتش کم‌تر از حد مورد نیاز برای مونتاژ پشتیبانی شده داشته باشد.

تعمیرشوفاژ شمال تهران

یک ساختمان طبقه‌بندی شده به عنوان گروه ب، بخش ۲ یا بخش ۳ مجاز است
تا مطابق با حکم ارایه‌شده، به جز در حکم صادره توسط حکم صادر شود.
ساختمان است ، بیش از ۳ طبقه در ارتفاع ساختمان وجود ندارد ، و مساحت ساختمان ندارد،
اگر دو طبقه در ارتفاع ساختمان یا بیش از ۱۲ متر مربع باشد در صورتی که سه‌طبقه در ارتفاع ساختمان باشد .
به جز آنکه طبق ماده ۳.۲.۲.۱۶ مجاز است . ساختمانی که در حکم به نظر می‌رسد باید از ساختار باشد،
و،با نرخ بالای مقاومت کم‌تر از ۱ ساعت باشد،
و دیواره‌ای ، ستون‌ها و قوس‌ها یک درجه‌بندی مقاومت در برابر آتش دارند ،
نه کم‌تر از آنچه که برای مونتاژ پشتیبانی مورد نیاز است.

تعمیرشوفاژ شمال تهران

یک ساختمان طبقه‌بندی شده به عنوان گروه ب، تقسیم ۲ یا بخش ۳ اجازه داده می‌شود تا مطابق با حکم ارایه‌شده،
به جز در حکم صادره توسط حکم صادر شود .
ساختمان است ، بیش از ۲ طبقه در ارتفاع ساختمان وجود ندارد،
و مساحت ساختمان کم‌تر از ۲ طبقه است اگر ۱ طبقه در ارتفاع ساختمان یا ۱ ۶۰۰ ۲ اگر ۲ طبقه در ارتفاع ساختمان باشد.
ساختمان مورد اشاره در حکم اجازه می‌دهد
که از ساختمان قابل احتراق یا ساختمانی استفاده شود
که به صورت انفرادی یا در ترکیب مورد استفاده قرار می‌گیرد،
و با درجه‌بندی مقاومت کم‌تر از ۴۵ دقیقه، و دیواره‌ای ،
ستون‌ها و قوس‌ها قسمت مقاومت به آتش را کم‌تر از حد مورد نیاز برای مونتاژ پشتیبانی خواهند داشت.

سرویس کار شوفاژ شمال تهران | 09900015006

سرویس کار شوفاژ شمال تهران

به جز اینکه حکم دادگاه حکم صادر شود.، ساختمان است، آن بیش از ۱ طبقه در ارتفاع ساختمان نیست،
و یک مساحت ساختمان دارد که بیش از ۷ متر مربع ندارد.

گروه الف گروه الف، بخش ۳، ۱ ساختمانی که به عنوان طبقه‌بندی شده‌است، به صورت مجزا و یا در ترکیب، فراهم شده‌است
اگر با یک خیابان، ۱ ۲۵۰ متر مربع باشد اگر با دو خیابان، یا ۱ متر مربع باشد اگر با سه خیابان باشد.

بخش ۴ به جز مطابق با حکم‌های و ، ساختمانی که به عنوان گروه A طبقه‌بندی می‌شود، بخش ۴ باید از ساختار باشد.
اجتماعات سقف و طاق‌های پشتیبان و ستون‌ها اجازه ساخت الوار سنگین را دارند.
اجازه می‌دهد که عملیات احتراق قابل احتراق باشد،
بار ساکن کم‌تر از ۵۰۰ متر است، و ساختمان دارای فاصله محدود کم‌تر از ۶ متر است.
در تمام فضاهای زیر ردیف صندلی‌ها در یک ساختمان بخش ۴ نصب خواهد شد
اگر این فضاها برای سکونت مورد استفاده قرار گیرند.

سرویس کار شوفاژ شمال تهران

هر نقطه، هر مساحت، به جز طبق ماده مجاز است . یک ساختمان طبقه‌بندی شده به عنوان گروه ب، بخش ۱ با حکم مطابقت دارد.
به جز طبق ماده ساختمان مورد اشاره در جمله باید از ساختار و، به جز در حکم صادره توسط حکم صادر شود. ، ساختمان باید باشد،
مجالس طبقه دارای یک درجه‌بندی مقاومت با درجه مقاومت کم‌تر از ۲ ساعت باشند،
و ( دیواره‌ای بدون مقاومت کم‌تر از ۱ ساعت داشته باشد،
و درجه‌بندی مقاومت در برابر آتش کم‌تر از حد مورد نیاز برای مونتاژ پشتیبانی شده داشته باشد.

سرویس کار شوفاژ شمال تهران

یک ساختمان طبقه‌بندی شده به عنوان ، بخش ۱ اجازه داده می‌شود تا مطابق با حکم  ارائه شود ،

فقط به صورتی که توسط حکم صادر شد.
ساختمان است ، بیش از ۳ طبقه در ارتفاع ساختمان وجود ندارد، و مساحت ساختمان دارد،
اگر دو طبقه در ارتفاع ساختمان یا بیش از ۱۲ متر مربع باشد اگر سه‌طبقه در ارتفاع ساختمان باشد.
به جز طبق ماده ساختمانی که در حکم به جمله گفته می‌شود باید از ساختار باشد و، از با نرخ کم‌تر از ۱ ساعت است.

تعمیرکار موتورخانه شوفاژ شمال تهران | 09900015006

تعمیرکار موتورخانه شوفاژ شمال تهران

دارای مقاومت در برابر آتش نباید کم‌تر از ۱ ساعت باشند،
و دارای مقاومت در برابر آتش نه کم‌تر از ۱ ساعت، و یا دارای نرخ مقاومت در برابر آتش نه کم‌تر از ۱ ساعت هستند،
به جز آن طاق‌های و اعضای ساختاری در طبقه پایین یک مجلس سقف مجاز به ساخت چوب سنگین هستند.
اگر برای استفاده گاه از نمایش‌های تجاری و اهداف نمایشگاه مشابه در نظر گرفته شود ، ساختمان به جمله ارجاع داده می‌شود
که بیش از ۱۰۰۰ متر مربع در منطقه ساختمان باید مورد استفاده قرار گیرد.

یک ساختمان طبقه‌بندی شده به عنوان اجازه داده می‌شود تا مطابق با ارایه‌شده،
به جز در حکم صادره توسط حکم صادر شود .، ساختمان باید باشد،

تعمیرکار موتورخانه شوفاژ شمال تهران

بیش از ۲ طبقه در ارتفاع ساختمان وجود ندارد و مساحت ساختمان آن بیش از، متر مربع است
اگر ۱ طبقه در ارتفاع ساختمان یا ۶ ۰۰۰ متر مربع باشد اگر ۲ طبقه در ارتفاع ساختمان.
جز همانطور که در بند مجاز است. ساختمانی که در حکم به نظر می‌رسد باید از ساخته شود،
و، با نرخ مقاومت کمتری کم‌تر از ۱ ساعت داشته باشد، و دیواره‌ای ،
ستون‌ها و قوس‌ها قسمت مقاومت به آتش را کم‌تر از حد مورد نیاز برای مونتاژ پشتیبانی خواهند داشت،
به جز آن طاق‌های اجازه ساخت‌وساز چوب سنگین را دارند.

تعمیرکار موتورخانه شوفاژ شمال تهران

ساختمانی دسته‌بندی شده بخش ۳ اجازه می‌دهد
مطابق با حکم‌ها در صورتی که با دو خیابان، یا در صورت روبرو شدن با سه خیابان، دارای مساحت ساختمان ۳ متر مربع است.
ساختمانی که در حکم به جمله مورد استفاده قرار می‌گیرد اجازه می‌دهد که در صورتی که احتراق قابل احتراق باشد،
یک نرخ مقاومت در برابر آتش کم‌تر از ۴۵ دقیقه باشد، به جز اینکه درجه‌بندی مقاومت به آتش اجازه داده شود

تعمیرکار موتورخانه شوفاژ شمال تهران

که مونتاژ سقف به عنوان یک سیستم سقف چوب که مطابق با ماده ۳.۱.۱۴.۱ است ساخته شود.
در صورتی که با دو خیابان، ۱ متر مربع در صورت روبرو شدن با سه خیابان، یا دیوار، ستون‌ها و قوس‌های لازم برای داشتن
یک درجه‌بندی مقاومت در برابر آتش، درجه‌بندی مقاومت در برابر آتش کم‌تر از ۴۵ دقیقه یا از ساخت‌وساز باشد.
اگر برای استفاده گاه از نمایش‌های تجاری و اهداف نمایشگاه مشابه در نظر گرفته شود ،
ساختمان به جمله ارجاع داده می‌شود که بیش از ۱۰۰۰ متر مربع در منطقه ساختمان باید مورد استفاده قرار گیرد.