سرویس موتورخانه ساختمان شمال تهران | 09900015006

سرویس موتورخانه ساختمان شمال تهران

ساخت به صورت مجزا و یا به صورت ترکیبی به جز به صورتی که توسط حکم صادر شده‌است ، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
، ساختمان is است ، آن بیش از ۲ طبقه در ارتفاع ساختمان نیست،
و دارای مساحت ساختمانی کم‌تر از ۲ متر مربع است
اگر ۱ طبقه در ارتفاع ساختمان، یا ۶۰۰ ۲ اگر ۲ طبقه در ارتفاع ساختمان باشد.

ساختمانی دسته‌بندی شده به عنوان ، بخش ۲ اجازه می‌دهد
که به صورت مجزا و یا در ترکیب مورد استفاده قرار گیرد.
ویرایش، ( a ) بیش از یک طبقه در ارتفاع ساختمان

و بجز در صورتی که توسط حکم مجاز باشد،
مساحت ساختمان در صورتی که با دو خیابان، یا ۶۰۰ ۲ در صورت روبرو شدن با سه خیابان، دارای مساحت ساختمان ( ۲ ) ۵۰۰ متر مربع است.
در یک ساختمان به جمله در جمله بدون زیرزمین، محدوده ساختمان در حکم مجاز به دو برابر شدن آتش با درجه‌بندی مقاومت در برابر آتش است
نه کم‌تر از ۱ ساعت برای جدا کردن ساختمان به محفظه‌های آتش، که هر یک از آن‌ها از محدوده محدوده تجاوز نمی‌کند

سرویس موتورخانه ساختمان شمال تهران

گروه الف گروه الف، هر نقطه ۳، هر مساحت به جز به صورتی که ماده مجاز باشد.

به ساختمانی که بطبقه‌بندی می‌شود ۳ باید مطابق با حکم‌هامطابق باشد.
به جز طبق ماده ساختمان مورد اشاره در جمله باید

از ساختار و، و به جز در حکم صادره توسط حکم صادر شود.
اگر ساختمان به وسیله بخش فرعی با نرخ مقاومت کم‌تر از ۱ ساعت باشد
باید دارای درجه‌بندی مقاومت در برابر آتش کم‌تر از ۱ ساعت باشند، و دیواره‌ها،
ستون‌ها و قوس‌های مقاومت دارای نرخ مقاومت در برابر آتش کم‌تر از حد مورد نیاز برای مونتاژ پشتیبانی خواهند بود.
اگر برای استفاده گاه از نمایش‌های تجاری و اهداف نمایشگاه مشابه در نظر گرفته شود ،
ساختمان به جمله ارجاع داده می‌شود که بیش از ۱۰۰۰ متر مربع در منطقه ساختمان باید مورد استفاده قرار گیرد.

تعمیرات موتورخانه شمال تهران | 09900015006

تعمیرات موتورخانه شمال تهران

در این بخش بیش از ۶۰۰ متر مربع در سطح ساختمان یا کم‌تر از ۶۰۰ متر مربع در سطح ساختمان وجود ندارد و بار ساکن بیشتر از ۶۰۰ متر مربع نیست.
ساختمان مورد نظر به حکم اجازه داده می‌شود
که از ساختار چوب سنگین و یا ساختمانی استفاده شود که به صورت انفرادی یا در ترکیب استفاده شود،
و دیواره‌ای سنگی ساختمان، ستون‌ها و قوس‌های داخلی دارای نرخ مقاومت در برابر آتش
کم‌تر از حد مورد نیاز برای مونتاژ پشتیبانی شده یا از ساخت‌وساز چوب سنگین هستند.

ساختمانی دسته‌بندی شده به عنوان اجازه داده می‌شود تا با جمله مطابقت داشته باشد

تعمیرات موتورخانه شمال تهران

هیچ قسمتی از کف سالن بیش از ۵ متر بالاتر یا پایین‌تر از سطح سالن نیست، و بار ساکن کف تالار بیش از ۳۰۰ متر نیست.
ساختمان ساخته‌شده در حکم اجازه می‌دهد که در صورتی که احتراق قابل احتراق باشد، درجه مقاومت در برابر آتش کم‌تر از ۴۵ دقیقه باشد،
و دارای مقاومت در برابر آتش کم‌تر از ۴۵ دقیقه است،
و یا درجه‌بندی مقاومت در برابر آتش نه کم‌تر از ۴۵ دقیقه، یا باید ساخت باشد، و یا باید ساخت باشد.
در صورتی که در یک ساختمان قابل احتراق باشد، مقاومت در برابر آتش کم‌تر از ۴۵ دقیقه خواهد بود،

تعمیرات موتورخانه شمال تهران

به جز اینکه در ساختمانی که بیش از ۴۵ دقیقه در ارتفاع ساختمان وجود داشته باشد ،
درجه‌بندی مقاومت به آتش اجازه داده خواهد شد به شرطی که مونتاژ سقف به عنوان یک سیستم سقف چوب که مقاوم به آتش مطابق با ماده است ساخته شود.

تعمیرات موتورخانه شمال تهران

یک ساختمان طبقه‌بندی شده به عنوان ، اجازه داده می‌شود تا مطابق با ارایه‌شده،
به جز در حکم صادره توسط حکم صادر شود.، ساختمان است ،
بیش از ۲ طبقه در ارتفاع ساختمان وجود ندارد، و دارای مساحت ساختمان ۴ ۸۰۰ متر مربع است
اگر ۲ طبقه در ارتفاع ساختمان یا ۲ ۴۰۰ متر مربع باشد اگر ۲ طبقه در ارتفاع ساختمان.
ساختمان مورد استفاده در حکم مجاز به ساخت قابل‌اشتعال یا ساخت‌وساز مورد استفاده در ترکیب،
و در صورت احتراق قابل احتراق، باید یک درجه‌بندی مقاومت در برابر آتش‌سوزی داشته باشد
درجه‌بندی مقاومت در برابر آتش نه کم‌تر از ۴۵ دقیقه، یا باید ساخت باشد.

خدمات تاسیسات ساختمان شمال تهران | 09900015006

خدمات تاسیسات ساختمان شمال تهران

مگر اینکه در غیر این صورت با مواد مجاز باشد.
به . یک مونتاژ سقف در یک ساختمان به ۲ طبقه در ارتفاع ساختمان اجازه می‌دهد
که بدون در نظر گرفتن منطقه یا نوع ساخت‌وساز مورد نیاز،
ساخت چوب سنگین را داشته باشد ، به شرطی که ساختمان مورد نیاز باشد.
اگر حکم به یک مونتاژ سقف اجازه می‌دهد تا ساختار چوب سنگین داشته باشد ،
اعضای ساختاری در طبقه پایین از سقف سقف مجاز به ساخت چوب سنگین هستند.

در از نرخ بام به جز اینکه توسط جمله ، الزامات مورد نظر در مقالات ارایه شده‌است.
به برای اجتماعات سقفی برای داشتن یک درجه‌بندی مقاومت در برابر آتش اجازه داده می‌شود
که از آن چشم‌پوشی شود، ساختمان سیستم آب‌پاش در بند به طور الکتریکی بر روی همخوانی با حکم نظارت می‌شود.
عملیات سیستم آب‌پاش در بند باعث می‌شود سیگنالی به بخش آتش‌نشانی در انطباق با حکم منتقل شود.
درجه‌بندی مقاومت در برابر آتش مجموعه‌های سقف مورد نیاز بند مجاز به چشم‌پوشی از آن نیست.

خدمات تاسیسات ساختمان شمال تهران

اگر یک سیستم آب‌پاش خودکار با مواد مورد نیاز باشد. به سیستم باید مطابق با الزامات مواد باشد.

ساختمان‌های شامل مناطق ساختمانی حاوی یک منطقه خروج از ناحیه خروجی و منطبق با الزامات مناسب مواد است .
به برای مطابقت با الزامات مواد لازم نیست. و در صورتی که ساختمان شامل یک اشغال صنعتی
با خطر بالا یا اقامت تجاری، یک اشغال صنعتی خطر یک اشغال صنعتی با خطر بالا باشد،
فضای ورودی مانع از مرزه‌ای محفظه آتش که در آن واقع شده‌است نیست،
و بار ساکن منطقه خروج از جاده بیش از ۱۰۰ متر نیست.
مگر اینکه ماده مجاز باشد. و یک ساختمان طبقه‌بندی شده به عنوان مطابقت دارد.
به جز طبق ماده ساختمان مورد اشاره در جمله باید از ساختار و به جز در حکم صادره توسط حکم صادر شود،

خدمات تاسیسات ساختمان شمال تهران

ساختمان باید باشد، مجالس طبقه دارای یک درجه‌بندی مقاومت با درجه مقاومت کم‌تر از ۲ ساعت باشند،
و دیواره‌ای بدون مقاومت کم‌تر از ۱ ساعت داشته باشد،
و درجه‌بندی مقاومت در برابر آتش کم‌تر از حد مورد نیاز برای مونتاژ پشتیبانی شده داشته باشد.

توسعه تولیدات شامل آماده‌سازی مناظر و لباس‌ها و تمرین اجرا کنندگان،
آماده‌سازی اجرا توسط مجریان برای عملکرد،
آماده‌سازی اجرا توسط اجرا کنندگان برای یک عملکرد.

خدمات تاسیساتی شمال تهران | 09900015006

خدمات تاسیساتی شمال تهران

یک بالکن خارجی باید مطابق با نوع ساخت‌وساز مورد نیاز مواد ساخته شود.
به که در مورد طبقه‌بندی سکونت این ساختمان قابل‌استفاده است.

خارجی یک گذرگاه خارجی بالا به عنوان بخشی از راه‌های خروج باید مطابق با الزامات مواد باشد.

روی بام بخشی از سقفی که از یک سکونت پشتیبانی می‌کند باید در انطباق با الزامات جداسازی حریق مواد ساخته شود. به . برای اجتماعات طبقه.

. بام – سقف بالا یک محفظه سقف بالای سقف برای دستگاه آسانسور یا برای یک اتاق سرویس باید مطابق با نوع ساخت‌وساز مورد نیاز مواد ساخته شود.
به یک محفظه سقف بالای سقف برای دستگاه آسانسور یا یک اتاق سرویس، نه بیش از ۱ طبقه بالا، نیازی به درجه‌بندی مقاومت در برابر آتش‌سوزی نیست.

خدمات تاسیساتی شمال تهران

یک محوطه بالای سقف برای یک پلکان باید مطابق با نوع ساخت‌وساز مورد نیاز مواد ساخته شود
. به یک فضای بالای سقف برای یک پلکان، نیازی به درجه‌بندی مقاومت ندارد و نباید به عنوان یک جدایی آتش ساخته شود.
زیر زمینی اگر ساختمان به طور کامل زیر سطح پایه ساختمان ساخته شود و بیش از ۱ طبقه پایین‌تر از سطح زمین را گسترش ندهد،
حداقل اقدامات احتیاطی در برابر آتش‌سوزی و فروپاشی دقیقا همان طور خواهد بود
که برای زیر ساختمان ۱ طبقه در ارتفاع ساختمان با اشغال یک‌سان و مساحت ساختمان مورد نیاز است.

خدمات تاسیساتی شمال تهران

اگر هر بخشی از یک ساختمان به طور کامل زیر سطح زمین قرار داده‌شده ساخته شود
و بیش از ۱ طبقه پایین‌تر از سطح زمین امتداد داشته باشد، حداقل اقدامات احتیاطی زیر در برابر آتش‌سوزی گسترده و ریزش خواهند شد:
اگر زیرزمین برای استفاده به عنوان گروه اف، ساعت ساخته شود،
اگر زیرزمین برای استفاده به عنوان گروه اف، بخش ۱ یا ۲ مورد استفاده قرار نگیرد،
ستون‌های و ستون‌ها نه کم‌تر از آنچه که برای ساخت‌وساز مورد نیاز است برای ساخت‌وساز مورد نیاز است.
اگر اولین طبقه ساختمان مورد نیاز باشد،

سیستم‌های اسپرینکلر در طبقه پایین، در طبقه پایین، مورد نیاز نیست،
در صورتی که طبقه پایین، تنها دارای مسکونی باشد،
و حداقل یک فضای دسترسی بدون مانع مطابق با حکم صادره دارد.
نصب‌شده روی این طبقه برای هر ۱۵ متر طول دیوار حداقل یک دیوار مورد نیاز در این بند برای روبرو شدن با یک خیابان.

تعمیر کار لوله کشی ساختمان شمال تهران | 09900015006

تعمیر کار لوله کشی ساختمان شمال تهران

چندتایی به جز به صورتی که توسط مواد مجاز باشد. ،
در ساختمانی حاوی بیش از یک سکونت عمده،
الزامات این بخش برای سکونت عمده در کل ساختمان اعمال خواهد شد.

به جز طبق ماده مجاز نیست. و حکم‌های ،
در ساختمانی که در آن یک اشغال بزرگ کاملا بالاتر از اشغال بزرگ دیگر قرار دارد،
الزامات در این بخش برای هر بخش از ساختمان شامل یک اشغال بزرگ باید به آن قسمت اعمال شود
طوری که کل ساختمان از اشغال اصلی تشکیل شده‌باشد.
اگر یک اشغال بزرگ در بالای یک اشغال بزرگ دیگر قرار داشته باشد،
درجه‌بندی مقاومت در برابر آتش بین اصلی باید براساس الزامات این زیربخش برای سکونت عمده پایین تعیین شود.

تعمیر کار لوله کشی ساختمان شمال تهران

استثناها برای در یک ساختمان که در آن کل اصلی در یک گروه یا بخش خاص بیشتر از ۱۰ ٪ مساحت این طبقه نیست،
این اصلی نباید به عنوان اصلی برای اهداف این بخش درنظر گرفته شوند،
به شرطی که آن‌ها به عنوان گروه اف، بخش ۱ یا ۲ طبقه‌بندی نشده باشند.
یک منطقه فرود بالگرد بر روی سقف یک ساختمان نباید به عنوان یک اشغال بزرگ برای اهداف بند فرعی در نظر گرفته شود
که در آن این منطقه فرود بیش از ۱۰ ٪ از مساحت این سقف نیست.
برای اهداف of ۳.۲.۱.۴. و ۳.۲.۱.۵. به عنوان یک زیرزمین، یک فضای باید به عنوان یک زیرزمین در نظر گرفته شود،
بیش از ۸۰۰ میلی متر ارتفاع بین پایین‌ترین قسمت مونتاژ زمین و زمین یا سطح دیگر پایین،

تعمیر کار لوله کشی ساختمان شمال تهران

که برای عبور لوله‌های احتراقی بکار می‌رود، یابه عنوان مخزن در ساختمان قابل احتراق استفاده می‌شود.
مونتاژ زمین بلافاصله بالاتر از یک فضای سینه‌خیز به عنوان یک جداسازی آتش لازم نیست
و نیازی نیست که درجه‌بندی مقاومت در برابر آتش وجود داشته باشد
به شرطی که فضای سینه‌خیز به عنوان یک زیرزمین توسط حکم در نظر گرفته شود
خیابان‌های هر ساختمان با یک خیابان واقع در انطباق با الزامات مواد برای دسترسی به مسیرهای دسترسی مواجه خواهد شد.
برای اهداف . یک مسیر دسترسی مطابق با بند فرعی مجاز است به عنوان یک خیابان در نظر گرفته شود.
یک ساختمان در محدوده ماده یا . در نظر گرفته می‌شود که با یک کوچه کم‌تر روبه‌رو شود،
بیش از ۱۰ درصد از محیط ساختمان در عرض ۱۵ متر خیابان یا خیابان واقع شده‌است.
یک ساختمان با دو خیابان در نظر گرفته می‌شود که کم‌تر از ۵۰ ٪ ساختمان ساختمان در ۱۵ متر خیابان یا خیابان واقع شده‌است.

تعمیرات لوله کشی شمال تهران | 09900015006

تعمیرات لوله کشی شمال تهران

مونتاژ بدنه یک که باید به عنوان یک طبقه در محاسبه ارتفاع ساختمان در نظر گرفته شود،
باید در انطباق با الزامات جداسازی حریق برای مجامع زمینی در مواد ساخته شود.

ساخت اندازه ساختمان و ساخت نسبت کاربرد به جز طبق ماده مجاز نیست . یک ساختمان باید در راستای این بند فرعی ساخته شود
تا از پخش و ریزش آتش ناشی از اثرات آتش‌سوزی جلوگیری شود.

ساختارهای غیر معمول و غیر معمول ساختاری که نمی‌تواند
با خصوصیات یک ساختمان در مواد شناسایی شود.
به باید در مقابله با آتش‌سوزی و فروپاشی در انطباق با عمل مهندسی حفاظت از آتش مناسب محافظت شود.

تعمیرات لوله کشی شمال تهران

استثناها برای حفاظت از حریق سازه حفاظت از حریق برای میله‌های فولادی
در بالای دریچه‌ها بیش از ۲ متر عرض در دیواره‌ای وجود ندارد و بیش از ۳ متر عرض در دیواره‌ای نیست.
در فواصل کم‌تر از ۲ متر به وسیله اعضای ساختاری با درجه‌بندی مقاومت مورد نیاز
اعضای فولادی برای چارچوب دره‌ای آسانسورو دیگر تجهیزات مشابه،
که به طور کامل در a محصور شده‌اند و بخشی از چارچوب ساختاری ساختمان نیستند.
در صورتی که این اعضا در خارج از یک دیوار بیرونی ساختمان قرار داشته باشند
و یا به عنوان گروه بخش ۳ سکونت عمده در صورتی که عضو در داخل ساختمان قرار داشته باشد،

تعمیرات لوله کشی شمال تهران

یا حفاظت از تابش گرمایی در داخل ساختمان یا حفاظت از تابش گرمایی در داخل ساختمان
یاحفاظت از تابش گرمایی در هر دو طرف عضو یک فاصله برابر با طرح عضو از روی دیوار را فراهم می‌کند.

الزامات محدود کردن آتش به منظور ایجاد یک ساختمان واحد مسکونی منفرد،
در این بخش فرعی با توجه به ارتفاع ساختمان و مساحت ساختمان آن فراهم شده‌است.
اگر یک ساختمان شامل بیش از یک اشغال بزرگ باشد، به بیش از یک گروه یا بخش تقسیم شود،
الزامات این بخش در مورد اندازه ساختمان و ساختار مربوط به اشغال بزرگ باید مطابق با مواد اعمال شود.

تعیین ارتفاع ساختمان و مساحت در تعیین الزامات ایمنی حریق یک ساختمان در رابطه با هر یک از اصلی موجود در آن،
ارتفاع ساختمان و مساحت ساختمان کل ساختمان باید مورد استفاده قرار گیرد.

لوله کشی شبانه روزی ساختمان شمال تهران | 09900015006

لوله کشی شبانه روزی ساختمان شمال تهران

یک زیرزمین به عنوان یک ساختمان مجزا برای اهداف زیربخش بند ۲ مجاز است
که به عنوان یک ساختمان مجزا برای اهداف فرعی بخش فرعی در نظر گرفته شود
، دیواره‌ای خارجی طبقه همکف به عنوان آتش ساخته شده‌اند، نه کم‌تر از ۲ ساعت
، و یا ساختار مقاومت در برابر آتش کم‌تر از ۲ ساعت است،
که در آن ساختمان با ۳.۱.۱۰.۲ مطابقت دارد.
و به در صورتی که طبقات بالاتر مجاز به ساخت باشند،
یا دیواره‌ای خارجی هر طبقه بالای طبقه فوقانی و یا دیواره‌ای خارجی هر طبقه بالای طبقه فوقانی بنا باشد،
یا در صورتی که طبقه بالا برای ساخت ساخته شده‌باشد،
یا ۲ متر در صورتی که طبقات بالاتر مجاز به ساخت باشند.

طرح مونتاژ سقف یا سقف که نامیده می‌شود

لوله کشی شبانه روزی ساختمان شمال تهران

باید یک درجه‌بندی مقاومت در برابر آتش کم‌تر از ۲ ساعت داشته باشد
و هیچ روزنه‌ای در داخل تصویر نخواهد داشت.

سقف به عنوان دیوار به منظور اهداف این بخش هر بخشی از یک سقف که در یک زاویه ۶۰ درجه یا بیشتر به افقی نصب شده‌باشد
و در مجاورت فضایی است که برای سکونت در داخل ساختمان در نظر گرفته می‌شود ،
به عنوان بخشی از یک دیوار بیرونی ساختمان در نظر گرفته می‌شود.

مجلس کفبیش از به جز در حکم دادگاه حکم صادر شده‌است.
یا ، مونتاژ زمین بلافاصله بالاتر از یک زیرزمین ،
به عنوان یک جداسازی آتش با درجه‌بندی مقاومت در برابر آتش مطابق با الزامات مواد ساخته خواهد شد.

لوله کشی شبانه روزی ساختمان شمال تهران

به برای یک مونتاژ زمین، اما کم‌تر از ۴۵ دقیقه. همه دیوارها، ستون‌ها
و قوس‌های حمایت از یک طبقه همکف به سرعت بالاتر از یک زیرزمین،
دارای نرخ مقاومت در برابر آتش کم‌تر از حد مورد نیاز برای مونتاژ زمین است.

آتش در به جز به اندازه مجاز تعیین‌شده توسط حکم‌ها،
در ساختمانی که در آن یک سیستم آب‌پاش اتوماتیک باید توسط مواد نصب شود.
به در زیرزمین ،
هر زیرزمین به قسمت‌های آتش‌نشانی تقسیم می‌شود،
نه بیش از ۶۰۰ متر مربع در منطقه توسط یک جداسازی آتش‌سوزی که دارای رتبه مقاومت در برابر آتش است
و نه کم‌تر از آن نیاز برای مونتاژ زمین بلافاصله بالاتر از زیرزمین.
یک طبقه فضای باز باید با حکم مطابقت نداشته باشد

لوله کشی ساختمان شمال تهران | 09900015006

لوله کشی ساختمان شمال تهران

به جز آنچه در حکم حکم صادر شد.
، شیشه در محافظان باید با ” استاندارد مکمل تکمیلی شیشه در نگهبان‌ها ” هماهنگ باشد.
یک محوطه بالای سقف که برای دستگاه آسانسور،
یک پلکان یا اتاق خدمات مورد استفاده برای هیچ هدفی بجز خدمت به ساختمان مورد استفاده قرار نمی‌گیرد،
نباید به عنوان یک طبقه برای محاسبه ارتفاع ساختمان در نظر گرفته شود.
فضا زیر ردیف صندلی‌ها در یک ساختمان از نوع میدان نباید به عنوان افزودن به ارتفاع ساختمان در نظر گرفته شود
مشروط بر اینکه فضا تنها برای رخت‌کن، امتیاز امتیاز و اهداف مشابه برای سکونت اصلی ساختمان مورد استفاده قرار گیرد.

لوله کشی ساختمان شمال تهران

بجز همانطور که مورد نیاز در حکم فضای بالای یک نباید به عنوان یک طبقه در محاسبه ارتفاع ساختمان در نظر گرفته شود،
مجموع مساحت of که از ۴۰ ٪ فضای باز اتاق که در آن قرار گرفته‌اند تجاوز نمی‌کند،
و به جز در و حکم فضای بالای به عنوان یک فضای باز بدون افراز یا دیواره‌ای تقسیم به بیش از ۱ تا ۰ میلی متر بالاتر از کف استفاده می‌شود.
بجز همانطور که مورد نیاز در حکم فضای بالای یک نباید به عنوان یک طبقه برای محاسبه ارتفاع ساختمان در نظر گرفته شود
مجموع مساحت که در آن قرار دارند،
و مساحت در یک سوئیت از ۱۰ ٪ مساحت آن مجموعه تجاوز نمی‌کند.
بجز همانطور که مجاز با حکم‌های هر سطح از که تا حدودی یا کاملا بر فراز سطح اول قرار می‌گیرد

لوله کشی ساختمان شمال تهران

باید به عنوان یک طبقه برای محاسبه ارتفاع ساختمان در نظر گرفته شود.
صرفا برای بازرسی ادواری بوده و مرتفع به منظور تعیین ارتفاع ساختمان مورد استفاده قرار نمی‌گیرند،
آن‌ها با مواد ساخته نشده‌اند ، مگر اینکه ساختمان اجازه ساخت‌وساز قابل احتراق را داشته باشد.
جایی که قرار است اشغال شود، بیش از چهار نفر مسافر ندارند.

لوله کشی ساختمان شمال تهران

، پیاده‌روهای مرتفع و که قرار است در گروه اف، بخش ۲ یا ۳ در نظر گرفته شوند،
نباید به عنوان طبقه در محاسبه ارتفاع ساختمان در نظر گرفته شوند،
ساختمان ساختمان است ، و بار ساکن بیش از چهار نفر نیست.
فضای بالای یک منطبق با حکم مجاز به گنجاندن یک فضای سرپوشیده است
که مساحت آن از ۱۰ ٪ فضای باز اتاق که در آن فضای سرپوشیده قرار دارد
و مانع ارتباط بصری بین فضای باز بالای و اتاقی که در آن واقع شده‌است نمی‌شود.

خدمات شبانه روزی لوله کشی شمال تهران | 09900015006

خدمات شبانه روزی لوله کشی شمال تهران

اگر یک قسمت کف یا بخشی از آن برای بار ساکن دیگری غیر از آنچه که تعیین شده‌است ،
طراحی شده‌است. یک نشانه ثابت نشان می‌دهد که بار سرنشین باید در مکانی مشخص پست شود.
برای اهداف این ماده، ردیف‌ها و تراس را باید به عنوان بخشی از محدوده زمین در نظر گرفت.
اگر یک اتاق یا گروه اتاق‌های مختلف در زمان‌های مختلف در نظر گرفته شود ، این مقدار باید از استفاده شود.
همان ارزشی را خواهد داشت که بیش‌ترین تعداد افراد را به the مربوط می‌دهد.
بجز همانطور که توسط حکم در ناهارخوری، نوشیدنی الکلی و فضاهای کافه‌تریا ارایه می‌شود، بار ساکن از تعیین خواهد شد .
بارگذاری ساکن در حکم به تعداد افرادی که برای آن‌ها فضا طراحی شده‌است مجاز است.
بار ساکن در حکم بیشتر از آن نیست که با استفاده از یک مساحت ۰. در هر نفر تعیین شود.

خدمات شبانه روزی لوله کشی شمال تهران

تالار رقص بار ساکن اتاقی که در آن یک زمین رقص در آن قرار دارد،
با توجه به آن بخش از اتاق که توسط کف رقص اشغال نشده است ، محاسبه خواهد شد.
ساختمان باید واقع شود و محل ساختمان درجه‌بندی شو
د به طوری که آب در یا نزدیک ساختمان جمع نشود و تاثیری منفی بر خواص مجاور نخواهد داشت.

ساختمان در زیر رساناهای الکتریکی زمینی موجود نخواهد بود.
پاک‌سازی افقی از نوسان حداکثر هادی به ساختمان، از جمله ، فرارهای آتش،
پشت‌بام‌های مسطح یا دیگر پیش‌بینی‌های موجود فراتر از صورت ساختمان، باید کم‌تر از ۳ متر باشد،

خدمات شبانه روزی لوله کشی شمال تهران

برای رساناهای الکتریکی حامل ولتاژهای بالاتر از ۴۶ کیلو، و یا مطابق با الزامات کم‌تر باشد. ۳ نه. ۱، ” سیستم‌های سربار “،
برای رساناهای الکتریکی حامل ولتاژهای بیشتر از ۶۹ کیلو ولت .
در جاییکه نوسان یک رسانای الکتریکی زمینی بالا متعلق به یک مرجع تامین برق نیست، نوسان کم‌تر از ۱.۸ متر خواهد بود.
حکم‌های محکومیت‌ها تا به یک ساختمان حاوی تجهیزات الکتریکی و تاسیسات الکتریکی که منحصرا در تولید،
انتقال یا انتقال قدرت الکتریکی یا انرژی برای فروش یا توزیع به عموم مورد استفاده قرار می‌گیرند ، اعمال نمی‌شود.

لوله کشی شبانه روزی غرب تهران | 09900015006

لوله کشی شبانه روزی غرب تهران

عملکرد در طول شرایط آتش‌سوزی، آسیب مکانیکی در طول استفاده عادی از ساختمان و مقاومت در برابر آسیب
ناشی از رطوبت، دیواره آتش ساختمان‌ها یا ساختمان‌ها را با مناطق کف جدا می‌کند
که شامل مواد بند فرعی ۲ یا یک ساختمان در محدوده ماده است.
از ساختمانی دیگر ، مگر آنکه ساختمان‌هایی که در هر دو طرف دیواره آتش قرار دارند ، باشند.
دیوارآتش از روی زمین به طور پیوسته یا مجاور آن گسترش خواهد یافت، و یا در مجاورت آن ،
همه طبقات یک ساختمان یا ساختمان از هم جدا هستند ،
به جز این که یک فایروال در بالای یک گاراژ انبار زیرزمینی مطابق با ماده قرار دارد.
اجازه دارد که بلافاصله در طبقه همکف از گاراژ نگهداری شروع به کار کند.
اگر دیواره آتش مورد نیاز باشد برای داشتن یک درجه‌بندی کم‌تر از ۲ ساعت یا ۲ ساعت است

لوله کشی شبانه روزی غرب تهران

اگر دیواره آتش مورد نیاز باشد که دارای رتبه کم‌تر از ۲ ساعت باشد ،
و هیچ فضای خالی درون سقف در آن قسمت از دیواره آتش وجود ندارد.

به جز به اندازه مجاز تعیین‌شده توسط حکم‌های یک دیواره آتش باید بالاتر از سطح سقف کشیده شود
تا یک دیواره کوتاه کم‌تر از ۲ ساعت داشته باشد،
والای دیواره آتش مورد نیاز برای داشتن درجه کم‌تر از ۴ ساعت است.
دیوارآتش که دو ساختمان با پشت‌بام‌های با ارتفاعات متفاوت را از هم جدا می‌سازد، نباید بیش از ۳ متر ارتفاع داشته باشد،
به شرطی که اختلاف ارتفاع بین سقف‌ها بیش از ۳ متر باشد.

لوله کشی شبانه روزی غرب تهران

در یک دیواره آتش با محدودیت‌های اندازه توصیف‌شده در ماده مطابقت دارد.
و عرض کلی دهانه‌ها باید بیش از ۲۵ ٪ کل طول دیواره آتش باشد.

باید به دیواره‌ای خارجی دو ساختمان که در یک دیواره آتش در زاویه‌ای کم‌تر از ۱۳۵ ° قرار دارند ، اعمال شود.
پیش‌بینی مواد نباید در انتهای یک دیواره آتش گسترش یابد ، اما مجاز است
تا روی یک سقف بالای دیواره آتش کشیده شود که در انطباق با حکم به پایان می‌رسد.
اگر ساختمان‌ها با دیوارآتش جدا شوند،
قابل احتراق در نمای خارجی یک ساختمان،
از جمله که فراتر از انتهای دیواره آتش گسترده می‌شوند،
نباید در ۲.۴ میلیون برآمدگی قابل احتراق و پنجره یا دریچه‌های ورودی ساختمان مجاور مجاز باشند.